ஸ்ரீலங்கன் தமிழ் சாட்டிங் - இலங்கை தமிழ் சாட்

Srilankan Tamil Chat Room is a chat page which is dedicated to all Sri lankan chatters who like to find new strangers from Sri Lanka or originated from there. Finding local and international Sri lankan tamil chatters are made easy by creating a special page for people who love to meet new souls around this place. Sri Lankan Tamils are called Eelam tamils and ceylon tamils.

Tamil Forum Tamil Blog FullScreen Chat
Enter Chat Room

If you are looking for Srilankan Tamil Chat, we request you to tap on the "Enter Chat Room" green button above this text to get into chat room without any other fuzz.

We kindly request each and every users to follow our chat rules to avoid getting banned or kicked out of the room.

Sri lanka is the second largest country to have more number of tamil speaking people in the world. The first place goes to tamilnadu with a vast majority of tamil popluation. We may be separated by borders, sea and nations but we all united through this wonderful sweet language which holds a lot of emotions and love in it.

தமிழ் ஒன்றே மதங்களையும், நாடுகளையும் கடந்து நம் அனைவரையும் சேர்க்கும் கருவியாகும். தமிழ் வாழ்க தமிழர்கள் வாழ்க்கை மேம்பட, தமிழர்களின் கை மேல் ஓங்குக